Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - więcej informacji w naszej Polityce Prywatności. [zamknij]

Oferta

Nasze przedszkole jest wspólnym domem dzieci zdrowych i sprawnych inaczej

Zapewniamy:

 • wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich;
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka;
 • nowoczesny metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi;
 • opiekę specjalistyczną (neurologopeda, rehabilitantka, oligofrenopedagodzy);
 • dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewniamy optymalny rozwój w oparciu o tworzone przez nas indywidualne programy terapeutyczne;
 • życzliwą i serdeczną atmosferę;
 • zaangażowany w swoją pracę Personel.

Dzieciom:

 • interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy;
 • liczne imprezy, uroczystości przedszkolne, wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • udział dzieci w konkursach, przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych na terenie Przedszkola oraz przez placówki i instytucje lokalne;
 • dobre i solidne przygotowanie dziecka do nauki w szkole;
 • możliwość udziału w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla przedszkolaków i ich rodziców;
 • zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dziecka i jego indywidualnych możliwości;
 • smaczne domowe posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia;
 • ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny ogród.

Rodzicom:

 • zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • udział w spotkaniach, zajęciach otwartych , warsztatach razem z dziećmi.

Co jest dla nas ważne:

 • przekazywanie i pomoc w budowaniu hierarchii wartości w oparciu o wartości chrześcijańskie;
 • zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troski o zapewnienie równych szans, umacniania wiary we własne siły, możliwości osiągania sukcesów;
 • stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności, dążenia do osiągania celów podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psycho–fizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami;
 • rozwijanie wrażliwości moralnej;
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwiania rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dla dziecka otoczeniu: przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcania do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznych, tworzenia warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych;
 • pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.